MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

مجموعه اسناد بین المللی (1) - زمانی

ارسال به یک دوست

مجموعه اسناد بین المللی (1) - زمانی

مجموعه اسناد بین المللی (1) - زمانی

انتشارات شهردانش

زیر نظر دکتر قاسم زمانی

چاپ1

سال95

شابک:

978-600-8040-34-7

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

15 اقلام

جدید

60,000 ریال
- +

انتشارات شهردانش

زیر نظر دکتر قاسم زمانی

چاپ1

سال95

شابک:

978-600-8040-34-7

مقدمه

به نام خداوند جان و خرد

 

جامعه بین‌المللی به علت فقدان یک قدرت برتر از دولت‌های واجد حاکمیت، یک جامعه غیرنهادین است؛ از این رو حقوق بین‌الملل مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که تابعان نظام بین‌المللی، خود آن را ایجاد کرده و یا بر آن گردن نهاده باشند. در این عرصه عرف و معاهده از مهم‌ترین فنون ساخت قواعد حقوقی هستند که با نظام‌بندی حقوق و تعهدات اعضای جامعه بین‌المللی، روابط میان آنان را رقم می‌زنند. بدیهی است قواعد عرفی به علت فارغ بودن از قالب‌هایی که از رهگذر نظام حقوقی صورت‌پردازی شده است، در بعد زمانی مقدم بر قواعد قراردادی بوده‌اند. با وجود این با گسترش روابط بین‌المللی و پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز بروز تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ضرورت ایجاد قواعدی پاسخگو به نیازهای اجتماعی بیش از پیش عرض اندام نمود. در واقع عدم اقتران زمانی میان ضروریات اجتماعی و روند تکوین قواعد عرفی، ضعف ناشی از کندی تثبیت این قواعد و صراحت نداشتن آنها را مبرهن ساخت. از این رو دولت‌ها به روند عقد معاهدات بین‌المللی و گسترش قلمرو آنها سرعت بخشیدند، روندی که گاه حتی بر واقعیات اجتماعی نیز سبقت جسته است. دولت‌ها با دست یازیدن به معاهدات گاه به خلق قواعدی جدید برای فائق آمدن بر خلأ حقوقی مبادرت ورزیده‌‌اند، و گاه حقوق عرفی موجود را صراحت بخشیده و بدان شکلی قراردادی در میان خود اعطاء نموده‌اند.

پس از پايان جنگ جهاني اول، با تأسيس جامعه ملل در سال 1919 عصري در روابط بين‌المللي آغاز شد كه مي‌توان آن را طليعه تفويض مديريت امور مهم بين‌المللي از جانب دولتها به سازمان‌هاي بين‌المللي نام نهاد. پس از آنكه جامعه ملل به دلايل مختلف در حفظ صلح و امنيت جهاني ناكام ماند و «دوران صلح مسلح» به شروع جنگ جهاني دوم در سال 1939 منتهي گرديد، مأموريت‌هاي مورد تفويض به سازمان‌هاي بين‌المللي گسترۀ وسيع‌تري يافت و مديريت و ساماندهي مسائل مبنايي‌تري به سازمان‌ها وانهاده شد. در حقيقت تلاش گرديد با توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و ... در چارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي، مباني و بنيادهاي صلح استحكام يابد و پايداري صلح در چارچوبي فراتر از نظام امنيت جمعي جست و جو گردد. مکتوب و مستندسازی و به تعبیری دقیق​تر تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل يكي از مهمترين حوزه‌ها در اين زمينه به شمار مي‌رود.[1]

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧ‌‌‌‌‌ﻬﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ، ﺗـﺪوﻳﻦ و توسعه ﺣﻘـﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 13 ﻣﻨﺸﻮر سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، در زمره ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻬﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ[2] ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، از ارﮔﺎﻧ‌ﻬﺎي ﺧـﺎص ﺧﻮد و به وﻳﮋه ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.[3] بر اساس ماده 15 اساسنامه كميسيون حقوق بين‌الملل منظورازتدوينحقوقبين‌الملل،تنظيمدقيقوعلميآندستهاز قواعدياستكهقبلاًدرعملكردگستردةكشورها،رويةقضاييودكترين شكلگرفته‌اند. البته بايد توجه داشت كه «ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺻﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻢ دارﻧﺪ؛ زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻫﻴﭻ ﺗﺪوﻳﻨﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻋﻼم ﺻﺮف ﻣﺠﺪد ﺣﻘـﻮق ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه‌ايﻛﺎﻣﻼً ﺑﺪﻳﻊ ﻧﻴـﺴﺖ»[4]ً و اﺻﻮﻻً «ﻫﺮ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﻋـﺪه ﻋﺮﻓـﻲ، ﺑـه‌صورﺗﻲ اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد، ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺠـﺪد آن ﻗﺎﻋـﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ».[5]

براين اساس منشور سازمان ملل متحد، تدوينحقوقبين‌المللرادرزمرةاهدافسازمان قرار داده است. بي‌ترديد «در صورت استفاده از فنون مؤثر و مناسب براي تدوين وتوسعه حقوق، اين امر به‌منزله يكي از اقدامات جمعي مؤثر بوده، و مي‌تواند در جلوگيري و از ميان برداشتن تهديدهاي عليه صلح و امنيت بين‌المللي، و حل اختلافات بر اساس عدالت و حقوق بين‌الملل واجد اهميت باشد.»[6]

به هر تقدير، دستاورد شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی و نیز تشکیل کنفرانس‌های بین​المللی تجهیز جامعه بین​المللی به اسناد بین​المللی (جهانی – منظقه‌ای) مختلف در زمينه حقوق بشر، حقوق فضاي ماوراي جو، حقوق تجارت بين‌الملل، حقوق درياها، حقوق معاهدات، حقوق ديپلماتيك و كنسولي، تروريسم، مصونيت دولت‌ها و...بوده است. اسناد بین‌المللی که اساساً معاهدات بین‌المللی منعقده میان تابعان حقوق بین‌الملل و نیز قطعنامه‌های مصوب سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل می‌دهند از اهمیتی به سزا در جامعه بین‌المللی امروز برخوردار شده​اند و در ایجاد و حفظ امنیت حقوقی روابط بین‌المللی نقش بسیار مهمی را ایفا می​کنند.

با توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی حقوق بین​الملل و حقوق بشر در ایران، دسترسی اساتید به متن منقح و دقیق اسناد بین​المللی کمک شایان توجهی به درک مفاهیم بین​المللی و توسعه ادبیات حقوقی بین​المللی در ایران می‌نماید. بر این اساس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ و انتشار اسناد بین​المللی را وجهه همت خویش قرار داد. متأسفانه ترجمه نه چندان دقیق آن دسته از معاهدات بین​المللی که به تصویب دولت ایران رسیده‌اند اکتفاء به متن معاهده منتشرشده در روزنامه رسمی را سخت در معرض تردید قرار داده و ارزش علمی کار را تنزل می‌دهد. از اینرو مهمترین برنامه مؤسسه شهردانش ارائه ترجمه دقیق از اسناد بین‌المللی و حتی‌المقدور انتشار همزمان متن فارسی و انگلیسی هر سند بین‌المللی به ویژه معاهدات چندجانبه بین‌المللی (جهانی) است.

جلد اول مجموعه اسناد بین​المللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین​المللی دادگستری و معاهده وین درباره حقوق معاهدات (1969) با کسب اجازه حقیر از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر هدایت الله فلسفی و بر اساس متون مندرج در کتب منتشره ایشان تهیه و تنظیم گردیده​اند. علاوه بر این استاد دکتر فلسفی بر شاگرد خویش منت نهاده و پیشنهاد کردند که پس از تایپ، کتاب مورد بازبینی ایشان قرار گیرد. با وجود اینکه استاد دکتر فلسفی با صرف وقت بسیار و دقتی کم​نظیر به ویرایش و اصلاح متن مبادرت ورزیدند، اما از قبول پیشنهاد مؤسسه شهر دانش که نام ایشان بر روی جلد کتاب درج شود امتناع ورزیدند. از استاد دکتر فلسفی که عمر پربرکت خویش را وقف خدمت به فرزندان این مرزو بوم ساخته‌اند، جهت نظارت بر جلد اول مجموعه اسناد بین​المللی بسیار سپاسگزارم.

امید می​رود به تدریج سایر اسناد بین​المللی نیز در مجموعه​های موضوعی جداگانه به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حقوق و روابط بین​الملل در ایران تقدیم گردد.

سیدقاسم زمانی

فروردین ماه 1395

فهرست مطالب

سخن ناشر

مقدمه

منشور ملل متحد

فصل اول ـ اهداف و اصول

فصل دوم ـ عضویت

فصل سوم ـ ارکان

فصل چهارم ـ مجمع عمومی ـ ترکیب

فصل پنجم ـ شورای امنیت ـ ترکیب

فصل ششم ـ حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

فصل هفتم ـ اقدام در مورد تهدید بر صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز

فصل هشتم ـ موافقتنامه‌های منطقه‌ای

فصل نهم ـ همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی

فصل دهم ـ شورای اقتصادی و اجتماعی

فصل یازدهم ـ اعلامیه راجع به سرزمین‌های غیرخودمختار

فصل دوازدهم ـ نظام قیمومت بین‌المللی

فصل سیزدهم ـ شورای قیمومت ـ ترکیب

فصل چهاردهم ـ دیوان بین‌المللی دادگستری

فصل پانزدهم ـ دبیرخانه

فصل شانزدهم ـ مقررات مختلفه

فصل هفدهم ـ تمهیدات امنیتی موقت

فصل هیجدهم ـ اصلاحات

فصل نوزدهم ـ تصویب و امضاء

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

فصل اول ـ در تشكيل ديوان

فصل دوم ـ در صلاحيت «ديوان بين‌المللي دادگستري»

فصل سوم ـ آیين دادرسي

فصل چهارم ـ در آرای مشورتي

فصل پنجم ـ اصلاحات

معاهده وین درباره حقوق معاهدات

قسمت اول ـ مقدمه

قسمت دوم ـ انعقاد و لازم‌الاجرا شدن معاهده

بخش 1- انعقاد معاهدات

بخش 2- شروط

بخش 3- لازم‌الاجرا شدن معاهدات و اجرای موقت

قسمت سوم ـ رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

بخش 1- رعایت معاهدات

بخش 2- اجرای معاهدات

بخش 3- تفسیر معاهدات

بخش 4- معاهدات و دولت‌های ثالث

قسمت چهارم ـ اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات

قسمت پنجم ـ بطلان، اختتام و تعلیق اجرای معاهدات

بخش 1- مقررات کلی

بخش 2- بطلان معاهدات

بخش 3- اختتام معاهدات و تعلیق اجرای آنها

بخش 4- آیین‌ها

بخش 5- پی‌آمدهای بطلان، اختتام یا تعلیق اجرای معاهده

قسمت ششم ـ مقررات متفرقه

قسمت هفتم ـ امناء، ابلاغیه‌ها، تصحیحات و ثبت معاهدات

قسمت هشتم ـ مقررات نهایی

ضمیمه معاهده 1969

اعلاميه مربوط به ممنوعيت فشار نظامي یا سياسي يا اقتصادي در زمان انعقاد معاهده

اعلاميه مربوط به شركت همه دولت‌های جهاني در معاهده وين درباره حقوق معاهدات

قطعنامه مربوط به ماده اول معاهده وین درباره حقوق معاهدات

قطعنامه مربوط به ممنوعيت فشار نظامي، سياسي يا اقتصادي در زمان انعقاد معاهدات

قطعنامه مربوط به ماده 66 معاهده وین درباره حقوق معاهدات

[1]. البته بايد خاطرنشان شد كه تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل توسط كنفرانس‌ها و نهادهاي بين‌الدولي عمري به قدمت پايه‌ريزي و ظهور اولين سازمان‌هاي بين‌المللي دارد و به هيچ‌وجه مسأله‌اي جديد محسوب نمي‌شود. در اين زمينه فضل تقدم تدوين حقوق بين‌الملل به كنگره وين 1815-1814 اختصاص دارد كه به تدوين قواعد ناظر بر رودخانه‌هاي بين‌المللي، ممنوعيت تجارت برده و طبقه‌بندي نمايندگان ديپلماتيك مبادرت نمود. رك:

Pavel Šturma, "The International Law Commission and the Perspectives of its Codification Activities', The Lawyer Quarterly, No. 3., 2011, p. 147.

.[2] شايان ‌ذكر است كه مجمع جامعه ملل نيز اقداماتي را در زمينه تدوين حقوق بين‌الملل انجام داد و مجمع در 22 سپتامبر 1924 با تصويب قطعنامه‌اي، كميته كارشناسان تدوين حقوق بين‌الملل را به عنوان نهادي دائمي و متشكل از 17 عضو ايجاد نمود تا فهرستي از مطلوب‌ترين و عملي‌ترين موضوعات مناسب تدوين را تهيه كند و در اختيار مجمع قرار دهد. بر اساس مطالعات اين كميته، در سال 1927 مجمع تصميم گرفت كه براي تدوين سه موضوع تابعيت، آبهاي سرزميني، و مسؤوليت دولتها براي خسارات وارد بر بيگانگان در قلمرو خويش تشكيل جلسه دهد. تنها نتيجه اين كنفرانس تصويب كنوانسيون راجع به مسائل خاص مربوط به تعارض قوانين تابعيت و سه پروتكل الحاقي به آن در سال 1930 بود.

[3]. اﻟﺒﺘﻪ لازم به يادآوري اﺳﺖ ﻛﻪ «ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ديگر ارﻛـﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﭼﻮن ﻛﻤﻴﺘﺔ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح، ﻛﻤﻴﺘـﺔ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ‌آﻣﻴﺰ از ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ... ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ». رك:

Condorelli.,In cassese. A/and weiler. J.H.,(eds),"Change and Stability in International Law- Making", European University,1988,p.195.

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ساير ارگان‌هاي ملل متحد نيز به نوبه خود در زمينه تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل نقش‌آفرين بوده‌اند. براي مثال به هيچ‌وجه نمي‌توان از نقش كميسيون حقوق بشر به عنوان ركن فرعي شوراي اقتصادي اجتماعي در تدوين و توسعه حقوق بشر غافل شد. در حقيقت قبل از آن كه مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در سوم‌ آوريل‌ 2006 با تصويب‌ قطعنامه‌ 251/60 ‌ شوراي‌ حقوق بشر را جايگزين‌ كميسيون‌ حقوق بشر و نهاد وابسته به خويش نمايد معاهدات مختلفي را در حوزه حقوق بشر تنظيم نمود كه از جمله مي‌توان به ميثاق‌هاي سال 1966 اشاره داشت. براي مطالعه بيشتر رك: سيدقاسم زماني، نظارت جهاني بر اجراي حقوق بشر: از كميسيون تا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجله پژوهشهاي حقوقي، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهردانش، شماره 9، بهار و تابستان 1385 صص. 314-295.

[4]. Wolfke. Karol.,"Can Codification of International Law be Harmful? ",In Makarczyk. J(ed),"Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs", Martinus Nijhoff, 1984, p.314.

[5].Virally.M., "The Sources of International Law", In sorensen. Max (ed), "Manual of Public International Law", Martin’s Press, 1968, p.142.

[6].Condorelli., op.cit., p.305./ See also Georg Nolte (ed.)., Peace through International Law, The Role of the International Law Commission at the Occasion of its Sixtieth Anniversary, A Colloquium, Springer, 2009.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

مجموعه اسناد بین المللی (1) - زمانی

مجموعه اسناد بین المللی (1) - زمانی

انتشارات شهردانش

زیر نظر دکتر قاسم زمانی

چاپ1

سال95

شابک:

978-600-8040-34-7

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

 • برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت - شهردانش

  برنامه جامعه...


  انتشارات شهردانش موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی...

 • انتقال فناوری هسته ای درحقوق بین الملل - نامیرا نگم - بخشی گنجه

  انتقال...


  انتشارات شهر دانش نویسنده: نامیرا نبیل نگم...

 • مسؤولیت بین المللی دولت - ابراهیم گل- چاپ 11

  مسؤولیت بین...


  انتشارات شهر دانش مترجم:علیرضا ابراهیم گل با...

 • تفسیر حقوق بشر- سرائی،محبعلی- شهر داتش

  تفسیر حقوق...


  انتشارات شهر دانش کتاب تفسیر حقوق بشر درآیینه...