MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری /سال اول - شماره 2پاییز - زمستان 1392

ارسال به یک دوست

بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری /سال اول - شماره 2پاییز - زمستان 1392

بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری /سال اول - شماره 2پاییز - زمستان 1392

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

0 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چكیده

ابزارگرایی كیفری عبارت است از «استفاده از مقولات كیفری بهعنوان در دسترسترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسكین سریع و آسان یك مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش كه زمینهسازهای بروز ابزارگرایی كیفری در نظامهای سیاست جنایی كدام اند، دو دسته عوامل را برشمردهایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیانهای سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی كه دربرگیرندة غلبة عقلانیت ابزاری و تكگفتاری در حوزة عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگیهای فردیِ كارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش كه برای برونرفت سیاست جنایی از ابزارگرایی كیفری چه میتوان كرد، خنثیسازی بسترهای ابزارگرایی كیفری از طریق مستقر كردنِ اخلاق فضیلتگرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا بهویژه در بنیانهای سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزة عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دستاندركاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشكلات روانشناختی برای تصدیِ این سمتها مطرح میشود.

 

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری /سال اول - شماره 2پاییز - زمستان 1392

بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری /سال اول - شماره 2پاییز - زمستان 1392

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط