MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ /سال ششم - شماره 13 پاییز - زمستان 1397

ارسال به یک دوست

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ /سال ششم - شماره 13 پاییز - زمستان 1397

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ /سال ششم - شماره 13 پاییز - زمستان 1397

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

994 اقلام

فقط آنلاین

جدید

0 ریال
- +

ﭼﮑﯿﺪه: ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﮑﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﮑﺎب آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻮردِﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دوﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ:
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺟﺮم، ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ /سال ششم - شماره 13 پاییز - زمستان 1397

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ /سال ششم - شماره 13 پاییز - زمستان 1397

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: