MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تاﻣﻴﻦ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر /سال نوزدهم شماره 42/تابستان 1399

ارسال به یک دوست

تاﻣﻴﻦ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر /سال نوزدهم شماره 42/تابستان 1399

تاﻣﻴﻦ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر /سال نوزدهم شماره 42/تابستان 1399

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

998 اقلام

جدید

0 ریال
- +


ﭼﻜﻴﺪه:
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اي در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺣﻴﺎت و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺰد، ﻟﻐﻮ ﻛﺎر اﺟﺒﺎري و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ، ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺸﻜّﻞ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﻣﺬاﻛﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، ﺟﺰء ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻣﻮرداﺧﺘﻼف و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﻔﺎد و ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر،ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر، ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺰام آور اﺳﺖ.
ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ:
ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر، ﻣﺤﻮ ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺰد ﺑﺮاﺑﺮ، ﻟﻐﻮ ﻛﺎر اﺟﺒﺎري، آزادي ﺗﺸﻜّﻞ و ﻣﺬاﻛﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تاﻣﻴﻦ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر /سال نوزدهم شماره 42/تابستان 1399

تاﻣﻴﻦ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎر /سال نوزدهم شماره 42/تابستان 1399

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: