MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ /سال نوزدهم شماره 42/ تابستان 1399

ارسال به یک دوست

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ /سال نوزدهم شماره 42/ تابستان 1399

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ /سال نوزدهم شماره 42/ تابستان 1399

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

997 اقلام

جدید

0 ریال
- +


ﭼﻜﻴﺪه:
در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺛﻤﺮه ﻓﻜﺮي اﻓﺮاد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻣﻮال ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ ورزﻳﺪﻧﺪ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و اﻣﻮال ﻓﻜﺮي اﻓﺮاد اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﻋﺎوي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ داراي ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وارد ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﭙﺮدازد. ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﻣﻮاردي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دادﮔﺎه و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در ﭘﺮوﻧﺪه رد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و ﺷﻴﻮه ﺣﻘﻮﻗﻲ )درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻮه اﺻﻮﻟﻲ( در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي، اﻫﻤﻴﺖ اﻓﺰون ﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ:
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي، دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار، اﺧﺘﻼف، واﻳﭙﻮ، دﻛﺘﺮﻳﻦ.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ /سال نوزدهم شماره 42/ تابستان 1399

روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ /سال نوزدهم شماره 42/ تابستان 1399

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: