MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ درﺗﺤﻮلات ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن امریکا و اﻳﺮان /سال نوزدهم شماره43/پاییز1399

ارسال به یک دوست

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ درﺗﺤﻮلات ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن امریکا و اﻳﺮان /سال نوزدهم شماره43/پاییز1399

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ درﺗﺤﻮلات ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن امریکا و اﻳﺮان /سال نوزدهم شماره43/پاییز1399

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

999 اقلام

جدید

0 ریال
- +


ﭼﻜﻴﺪه:
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺛﺒﺘـ ﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫـﺎ ي ﻣـﺎﻟ ﻲ درﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻏ ﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﻲ آن ﻛﺸﻮر و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ ً ﺗﻄﺒﻴـ ﻖ ﻧﻈـﺎم ﺛﺒﺘـ ﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭘـ ﻲ رﻳـ ﺰي ﻧﻈـﺎم ﺟــﺎﻣﻊ ﺛﺒﺘــﻲ در ﺳــﺎل 2015 و ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ روش ﻫــﺎﻳﻲ ازﺟﻤﻠــﻪ ﺛﺒــﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداري اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋه، در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﭘﻲ رﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺷـﻔﺎف و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌ ﻴـﻴ ﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴـ ﺖ ﻣﺎﻟـﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗﺤـﻮل در ﺛﺒـﺖ اﺳﻨﺎد ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﻲ رﻳﺰي روﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺳﻌﻲ در رﺳـ ﻴﺪن ﺑـﻪ ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮﻗ ﻲ اﻳـ ﺮان،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ درﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﻣﻼك و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸـﺮ ﻳﻔﺎت،اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎز ي اﻃﻼﻋـﺎت درﺟﻬـﺖ ا ﻳﺠـﺎد ﺷـﻔﺎﻓ ﻴﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗ ﻲ،ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻣﻀﺎء ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ اﻓـﺮاد، ﭘـ ﻲ رﻳـ ﺰي ﻗﺮاردادﻫـﺎ ي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و اﺟـﺮا ي ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح ﺟﺰو ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ

ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ:
ﺛﺒﺖ، ﻣﻠﻚ، ﺳﻨﺪ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻛﺎداﺳﺘﺮ.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ درﺗﺤﻮلات ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن امریکا و اﻳﺮان /سال نوزدهم شماره43/پاییز1399

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ درﺗﺤﻮلات ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺘﻲ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن امریکا و اﻳﺮان /سال نوزدهم شماره43/پاییز1399

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: