MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون ودیوان اروپایی حقوق بشر - 99 شهردانش

ارسال به یک دوست

حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون ودیوان اروپایی حقوق بشر - 99 شهردانش

حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون ودیوان اروپایی حقوق بشر - 99 شهردانش

تألیف و ترجمه: دکتر مصطفی فضائلی ـ موسی کرمی

شابك:     3-094-475-600-978

بهاء:       73.000 تومان

تاریخ و نوبت چاپ: 1399، اول

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

20 اقلام

جدید

730,000 ریال 620,500 ریال
- +

تألیف و ترجمه: دکتر مصطفی فضائلی ـ موسی کرمی

شابك:     3-094-475-600-978

بهاء:       73.000 تومان

تاریخ و نوبت چاپ: 1399، اول

فهرست اختصاری

بخش یکم: تأملاتی پیرامون آزادی و آزادی بیان (دیباچه تفصیلی برگردانندگان)           

سرآغاز: در هوای آزادی، از برای آزادی

مبحث یکم: آزادی و مفهوم آن از نگاه ادیان و در فلسفة سیاسی

مبحث دوم: حق آزادی بیان در اسناد  بینالمللی و منطقهای حقوق بشر

مبحث سوم: محدودیتهای وارد بر آزادی بیان

مبحث چهارم: انکار هولوکاست؛ جرم یا آزادی؟

مبحث پنجم: پیشینه، ساختار و صلاحیتهای دیوان اروپایی حقوق بشر

سرانجام: دربارة بخش ترجمه و تحقیق و اهداف و انگیزه‌های انجام آن

بخش دوم: حمایت از آزادی بیان در رویه کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر (ترجمه و تحقیق)

دربارة نگارنده

متن مادة 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

مبحث یکم: ملاحظات کلی راجع به مادة 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

مبحث دوم: تکالیف ذیل مادة 10

مبحث سوم: بیان خارج از دایرة حمایت؛ سخنان تنفرآمیز و تحریک به خشونت

مبحث چهارم: نظام محدودیتها در اِعمال حق بر آزادی بیان؛ بند دوم مادة 10 

مبحث پنجم: محدودیتهای معمول بر آزادی  بیان به علتهای «عمومی»

مبحث ششم: آزادی بیان و حیثیت

مبحث هفتم: حقوق دیگران

مبحث هشتم: آزادی بیان و رسانه‌ها

مبحث نهم: آزادی بیان و فناوری‌های نوین

فهرست تفصیلی

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون ودیوان اروپایی حقوق بشر - 99 شهردانش

حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون ودیوان اروپایی حقوق بشر - 99 شهردانش

تألیف و ترجمه: دکتر مصطفی فضائلی ـ موسی کرمی

شابك:     3-094-475-600-978

بهاء:       73.000 تومان

تاریخ و نوبت چاپ: 1399، اول

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط