MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر

ارسال به یک دوست

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر


نويسنده : فرانک ظهیری

ديباچه : دکتر سیدقاسم زمانی

چاپ : اول

سال : 1401

شابک : 1-155-475-600-978

قيمت : 1/800/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

19 اقلام

جدید

موجود می باشد

1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
- +


نويسنده : فرانک ظهیری

ديباچه : دکتر سیدقاسم زمانی

چاپ : اول

سال : 1401

شابک : 1-155-475-600-978

قيمت : 1/800/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

فهرست مطالب

سخن ناشر                                                                                       

مقدمه                                                                                            

دیباچه                                                                                           

بخش اول : مفهوم و  قلمرو حق آموزش در  نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران

فصل اول: مفهوم حق آموزش در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر                                

گفتار اول: تاریخچه‌‌ حق آموزش در نظام بین‌‌الملل                                           

گفتار دوم: حق آموزش در اسناد مهم حقوق بشری                                           

بند اول: اسناد حقوق بشری که جنبه‌‌های خاصی از حق آموزش گروه‌‌های آسیب‌‌پذیر را موردحمایت قرار داده‌‌اند.         

بند دوم: اسناد مهم حقوق بشری که در سطح منطقه‌‌ای حق آموزش را بهرسمیت شناخته‌‌اند      

گفتار سوم: معنای عام و خاص آموزش                                                        

گفتار چهارم: شاخص‌‌های حق آموزش                                                        

بند اول: شاخص‌‌های اجباری و رایگان بودن حق آموزش در اسناد بین‌‌المللی               

بند دوم: شاخص آزاد بودن حق آموزش در اسناد بین‌‌المللی                                  

گفتار پنجم: موانع اجرای حق آموزش                                                         

بند اول: مانع سیاسی                                                                           

بند دوم: مانع اقتصادی                                                                                              

بند سوم: مانع اجتماعی و فرهنگی                                                             

فصل دوم: مفهوم حق آموزش در حقوق ایران                                                

گفتار اول: تاريخچه‌‌ آموزش در ايران                                                           

گفتار دوم: تاریخچۀ آموزش بزرگ‌سالان در ایران                                             

گفتار سوم: نهادهای مرکزی آموزش در جمهوري اسلامي ايران                              

فصل سوم: قلمرو حق آموزش در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر                                

گفتار اول: نسل‌‌های سه‌‌گانه‌‌ي حقوق بشر                                                     

بند اول: قلمرو حق آموزش در حقوق مدنی و سیاسی                                       

بند دوم: قلمرو حق آموزش در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                        

بند سوم: قلمرو حق آموزش در حق همبستگی                                               

الف) حق صلح و حق آموزش                                                                  

ب) اعلامیه و برنامۀ‌‌ عمل 1999 فرهنگ صلح                                                

ج) اعلامیه 2016 حق بر صلح                                                                 

د) دانشگاه صلح                                                                                 

گفتار دوم: حق توسعه و حق آموزش                                                          

گفتار سوم: حق بر محیط‌زیست و حق آموزش                                                

گفتار چهارم: حق میراث مشترک بشریت و حق آموزش                                     

گفتار پنجم: قلمرو حق آموزش در حقوق ایران                                                

بخش دوم: ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران

فصل اول: ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت در نظام بین‌‌الملل حقوق بشر               

گفتار اول: انواع تبعیض                                                                         

گفتار دوم: مراجع بین‌‌المللی درخصوص برابری جنسیتی                                      

بند اول: یونسکو                                                                                 

بند دوم: کمیسیون مقام زن                                                                    

گفتار سوم: اسناد حقوق بشری درخصوص منع تبعیض بر اساس جنسیت                   

گفتار چهارم: اهداف توسعۀ پایدار 2015، هدف پنجم توسعۀ پايدار: برابري جنسيتي         

گفتار پنجم: رئوس اهداف شاخصه‌‌هاي هدف پنجم                                           

گفتار ششم: تبعيض جنسيتي در سازمان ملل متحد و حوزۀ دیپلماتیک                     

فصل دوم: ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق ایران                              

گفتار اول: اسناد بین‌‌المللی                                                                      

گفتار دوم: اسناد داخلی                                                                         

بند اول: قانون اساسی                                                                           

بند دوم: منشور حقوق و مسؤولیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران               

بند سوم: منشور حقوق شهروندی                                                              

بخش سوم:  ممنوعیت تبعیض در آموزش بر اساس جنسیت در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران

فصل اول: ممنوعیت تبعیض در آموزش بر اساس جنسیت در نظام بینالملل حقوق بشر  

گفتار اول: برابری جنسیتی در بهره‌‌مندی از حق آموزش                                     

بند اول: از منظر حقوق طبیعی                                                                 

بند دوم: از منظر فمینیسم                                                                      

الف) دیدگاه فمینیست لیبرال                                                                   

ب) دیدگاه فمینیست رادیکال                                                                   

ج) دیدگاه‌‌های فمینیست‌‌های مارکسیست و سوسیالیست                                      

گفتار دوم: اسناد حقوق بین‌‌الملل بشري در خصوص منع تبعيض در آموزش               

بند اول: مواد 2 و 26 اعلامیه‌‌ جهانی 1948 حقوق بشر                                       

بند دوم: بند 2 ماده‌‌ 2 و ماده‌‌ 13 میثاق بین‌‌المللی 1966 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی     

بند سوم: ماده‌‌ 14 عهدنامۀ 1950 اروپایی و ماده‌‌ 2 پروتکل شماره‌‌ 1 عهدنامۀ اروپایی 1952 برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی     129

بند چهارم: مواد 3 و 13 پروتکل الحاقی 1988 سان‌‌سالوادور معروف به عهدنامۀ آمریکایی حقوق بشر در زمینۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی       

بند پنجم: ماده‌‌ 2 و بند 1 ماده‌‌ 17 منشور آفریقایی 1981 حقوق بشر و مردمان             

بند ششم: مواد 1 و 10 عهدنامۀ 1979 رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان                  

بند هفتم: ماده‌‌ 9 اعلامیۀ 1967 رفع تبعیض علیه زنان                                      

بند هشتم: مواد 28 و 29 عهدنامۀ 1989 حقوق کودک                                         

گفتار سوم: یونسکو                                                                              

بند اول: عهدنامه‌‌ها و توصیههای یونسکو در مورد آموزش                                    

الف) عهدنامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش                                                   

ب) توصیه‌‌نامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش                                                  

گفتار چهارم: راهبرد یونسکو در مورد اسناد تعیین‌‌کنندۀ معیارها                              

گفتار پنجم: اعلامیۀ جهانی 1990 آموزش برای همه                                         

گفتار ششم: آموزش حقوق بشر                                                                

گفتار هفتم: اعلامیۀ‌‌ و برنامه‌‌ عمل 1995 کنفرانس جهانی زنان در پکن                    

گفتار هشتم: اهداف توسعۀ هزارۀ 2000                                                        

گفتار نهم: برنامۀ آموزشی 2030                                                               

گفتار دهم: هدف چهارم توسعۀ پایدار                                                         

فصل دوم: ممنوعیت تبعیض در آموزش بر اساس جنسیت در حقوق ایران                  

گفتار اول: اسناد بین‌‌المللی                                                                      

گفتار دوم: برنامۀ آموزش برای همه در ايران                                                  

گفتار سوم: آموزش حقوق بشر در ایران                                                        

گفتار چهارم: آموزش 2030 در ایران                                                           

گفتار پنجم: آموزش توسعۀ پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه در ايران                     

گفتار ششم: ایران در گزارش 2021 اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد                  

گفتار هفتم: بررسی وضعیت ایران در گزارش 2021 شکاف جنسیتی جهانی                 

گفتار هشتم: اسناد داخلی                                                                       

بند اول: قانون اساسی                                                                           

بند دوم: منشور حقوق شهروندی                                                               

بند سوم: منشور حقوق و مسؤولیت‌‌های زنان                                                  

بند چهارم: قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش                                    

بند پنجم: سند چشم‌‌انداز بیست سالۀ ایران                                                    

بند ششم: سایر قوانین                                                                           

گفتار نهم: ممنوعیت ادامۀ تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه                       

گفتار دهم: طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران                                 

نتیجه‌‌گیری                                                                                      

فهرست منابع و مآخذ                                                                            

 

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر


نويسنده : فرانک ظهیری

ديباچه : دکتر سیدقاسم زمانی

چاپ : اول

سال : 1401

شابک : 1-155-475-600-978

قيمت : 1/800/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

بررسی خود را بنویسید