MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی شهر زنجان)

ارسال به یک دوست

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی شهر زنجان)

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی شهر زنجان)

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

جدید

0 ریال
- +

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

 

:چکیده

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت‌‌های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می‌‌باشد. روش تحقیق علی ـ مقایسه‌‌ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ‌‌های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می‌‌دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ‌‌ها بوده که به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه‌‌ی گام‌‌به‌‌گام با نرم‌‌افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته‌‌های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی‌‌سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف‌‌کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته‌‌ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می‏باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه‌‌های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می‌‌باشد.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی شهر زنجان)

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی شهر زنجان)

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید