MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

حقوق کیفری تطبیقی

ارسال به یک دوست

حقوق کیفری تطبیقی

حقوق کیفری تطبیقی

نويسنده : ژان پرادل

مترجم : امین جعفری

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1394

شابک : 9786007077924

قيمت : 210/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

16 اقلام

جدید

210,000 ریال 189,000 ریال
- +

نويسنده : ژان پرادل

مترجم : امین جعفری

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1394

شابک : 9786007077924

قيمت : 210/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

فهرست مطالب

دیباچه چاپ دوم

درآمدی بر حقوق کیفـری تطبیقی

الف. مطالعات تطبیقی و جایگاه آن در حقوق کیفری

ب. فرآیند انتخاب و برگردان اثر حاضر

بخش نخست: ترجمه متن اصلی (درآمد) کتاب حقوق کیفری تطبیقی

درآمد

فصل یکم: مفهوم حقوق کیفری تطبیقی

مبحث نخست. حقوق کیفری تطبیقی، رشته‌ای خاص

مبحث دوم. حقوق کیفری تطبیقی و رشته‌های مشابه

فصل دوم: توسعه حقوق کیفری تطبیقی

مبحث نخست: جنبه‌های منطقی

گفتار نخست: عوامل نامساعد برای توسعه حقوق کیفری تطبیقی

گفتار دوم: عوامل مساعد برای توسعه حقوق کیفری تطبیقی

مبحث دوم: جنبه‌های تاریخی

گفتار نخست: شروع و پیریزی حقوق کیفری تطبیقی : تا ابتدای قرن نوزدهم

گفتار دوم. مرحله شکل‌گیری و تکوین حقوق کیفری تطبیقی:  از ابتدای قرن نوزدهم تا سال ۱۹۴۵

الف. آموزه‌های حقوقی (دکترین حقوقی)

1. آموزه‌های حقوقی که تنها توصیف می‌کند.

2. آموزه‌های حقوقی که فعال و متعهد است

ب. تشکیلات و سازمان‌ها

1. سازمان اصلی: انجمن بین‌المللی حقوق کیفری

2. سازمان‌های فرعی

گفتار سوم. مرحله بلوغ حقوق کیفری تطبیقی: از سال ۱۹۴۵

الف. سازمان‌های ملیِ تحقیقاتی و مطالعاتی حقوق کیفری تطبیقی

ب. سازمان‌های بین‌المللیِ پژوهشِ تطبیقی کیفری

1. سازمان‌هایی که توسط سازمان ملل یا دیگر سازمان‌های فراملیتی به‌وجود آمده‌اند.

2. سازمان‌های خصوصی

فصل سوم: روش‌های حقوق کیفری تطبیقی

مبحث نخست: فهرست ابزار کار تحقیقاتی

گفتار نخست: مجموعه‌های حقوق عینی [موضوعه]

گفتار دوم: مطالعات آموزه‌های علمای حقوق (دکترین حقوقی)

الف. کتاب‌ها و آثار حقوقی

ب. تحقیقات و پژوهش‌ها

ج. نشریات حقوقی

مبحث دوم: بهره‌برداری از مواد خام و داده‌ها برای پژوهش

گفتار نخست: پیش‌بینی‌ها و دوراندیشی‌های ضروری

الف. دادههای جامعه‌شناختی

1. حالت و وضعیت بزه‌کاری

2. مشروح عقاید

ب. جنبه‌های عملی

ج. معنی و مفهوم واژگان

گفتار دوم. روش‌های قابل‌استفاده

الف. وسایل و ابزار تطبیق

1. عناصر تعیین‌کننده

2. هم‌پایگی نهادها

ب. قلمرو تطبیق

1. تاریخ تطبیق

2. جغرافیای تطبیق

ج. شناخت تطبیق: طرفین حقوق کیفری تطبیقی

بخش دوم: حقوق کیفری تطبیقی و روش‌های اجرای آن

درآمد

مبحث نخست: حقوق تطبیقی، روش شناخت یا علمی مستقل

مبحث دوم: اصول و روش‌های حقوق کیفری تطبیقی

بخش سوم: زمینه‌های مورد مطالعه حقوق کیفری تطبیقی

درآمد

فصل یکم: حقوق کیفری اروپایی

مبحث یکم: حقوق کیفری اروپایی و حمایت از بزه‌دیدگان

درآمد

گفتار اول: حمایت بزه‌دیدگان در اروپا

الف. مفهوم بزه‌دیده در ماده ۳۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

۱. هر شخص حقیقی

۲ . هر سازمان غیردولتی(NGO)

۳ . هر گروه از افراد

ب. توسیع مفهوم بزه‌دیده

۱. بزه‌دیده بالقوه یا احتمالی

۲. بزه‌دیده غیرمستقیم

گفتار دوم: رویه حمایت از بزه‌دیدگان در حقوق اتحادیه اروپا

الف. حق بزه‌دیده به دادرسی کیفری عادلانه

۱ . وجود تضمینات دادرسی

۲ . پیاده سازی تضمینات دادرسی عادلانه

ب. قربانیان فاجعه شیمیایی به عنوان مثال بزه‌دیده در حقوق اروپایی

برآمد

کتابشناسی

مبحث دوم: ایدز و حقوق بشر در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر

در آمد

گفتار اول: ایدز و حمایت از حقوق بیماران مبتلا به ایدز

الف. ممنوعیت شکنجه

ب. حق برخورداری از دادرسی منصفانه

گفتار دوم: ایدز و حفظ حقوق اعضا جامعه بشری

الف. حق داشتن آزادی و ضمانت آن

ب. حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی

برآمد

کتابشناسی

مبحث سوم: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر

كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی

گفتار اول: حقوق و آزادی‌ها

گفتار دوم: دادگاه اروپایی حقوق بشر

گفتار سوم: مواد متفرقه

فصل دوم: آیین دادرسی کیفری

درآمد

مبحث اول: جایگاه تکنیک رد ژنتیکی در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: شرایط شکلی برای ردیابی ژنتیکی

گفتار دوم: ردیابی ژنتیکی و تحقیقات قضایی

الف. قاضی تحقیق و اثر ژنتیکی

ب. مرکز ملی خودکار اسناد ژنتیکی (FNAEG)

1. داده‌های ثبت شده در مرکز ملی اسناد ژنتیکی

2. نگه‌داری و امحاء اسناد ژنتیکی

مبحث دوم: رد ژنتیکی و موانع در برابر عدالت کیفری فرانسه

گفتار اول‌: کارآیی سیستم ردیابی ژنتیکی در آیین دادرسی کیفری

الف. رضایت فردی و برداشت اجباری

ب. نقش قاضی در برخورد با دلیل هویت ژنتیکی

ج. بزه‌کاری ژنتیکی،تصویری از یک بزه‌کاری مدرن

برآمد

کتابشناسی

فصل سوم: کیفر شناسی

مبحث نخست: نظام سلامت و بهداشت زندانیان در کشور فرانسه

درآمد

گفتار اول: تحول نظام سلامت در زندان

الف. ورود نهاد بیمارستان به زندان

۱ . اصول مطرح شده در قانون ۱۹۹۴

1-1 بهداشت محیط زندان برابر با محیط آزاد خارج از زندان

2-1 رایگان بودن خدمات بهداشتی در زندان

3-1 بستری شدن در بیمارستان

۲ . نهادهای بهداشتی - بیمارستانی منتج از قانون ۱۹۹۴

1-2 واحد معاینه و معالجه بیماران سرپایی (UCSA)

۲-۲واحد‌های امن بیمارستانی بین منطقه‌ای (UHSI)

ب . تکامل مدیریت بهداشت و درمان در زندان

1- توجه به شرایط سخت بهداشتی زندانیان

1-1 مواد مخدر و الکل

1-2 ایدز و هپاتیت

1-3 بیماران جنسی بزهکار

2. بهبود ماهیت اداری نظام بهداشت و درمان زندان

1-2 حفاظت از اسرار حرفه‌ای

2-2 ویزیت‌های پزشکی

2-3 تعلیق مجازات به دلایل پزشکی

گفتار دوم: تداوم مشکلات

الف . محدودیت زندان و دسترسی به سلامت و بهداشت

۱ . حق استفاده از بهداشت و سلامتی، جزء حقوق اساسی شناخته

 نمی‌شود

۲ . تفسیر مضیق قانون ۴ مارس ۲۰۰۲

۳ . اجرای ناقص قانون ۱۸ ژانویه ۱۹۹۴

۴ . سطح مراقبتی که همیشه با نیازها متناسب نیست.

ب . سلامت زندانیان و دیوان اروپایی حقوق بشر (CEDH)

۱ . بازداشتِ ناسازگار با سلامت

۲ . شرایط بازداشت مشکلات معلول را در نظر نمی‌گیرد :

برآمد

کتابشناسی

مبحث دوم: واحد ملاقات خانوادگی، مطالعه نمونه‌ای از نظام زندان‌های فرانسه

درآمد

گفتار اول: شکل‌گیری واحدهای ملاقات خانوادگی

الف. دلایل لزوم پیدایش واحدهای ملاقات خانوادگی

۱مشکلات بلندگوها و روزهای ملاقات با زندانی

۲. مشکلات نگهداری روابط خانوادگی قابل قبول در طول مدتحبس

ب. ساختار واحدهای ملاقات خانوادگی

گفتار دوم: واحدهای ملاقات خانوادگی در عمل

الف. شرایط دسترسی به واحدهای ملاقات خانوادگی و کارکرد آن

۱. شرایط دسترسی به واحدهای ملاقات خانوادگی

2. کارکرد واحدهای ملاقات خانوادگی

ب. دستاوردها و مزایای پیش روی واحدهای ملاقات خانوادگی

برآمد

کتابشناسی

بخش چهـارم: پیوست

1. متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به زبان انگلیسی

2. متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به زبان فرانسه

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

حقوق کیفری تطبیقی

حقوق کیفری تطبیقی

نويسنده : ژان پرادل

مترجم : امین جعفری

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1394

شابک : 9786007077924

قيمت : 210/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید